Privacy Verklaring

 

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

Tao Touch - by Jacqueline van Mierlo, gevestigd aan Waldeck Den Haag
2551 MT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Jacqueline van Mierlo is de Functionaris Gegevensbescherming van Tao Touch - by Jacqueline van Mierlo. Zij is bereikbaar via: contactformulier, info@tao-touch.nl en 06-12695700

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Tao Touch - by Jacqueline van Mierlo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens zoals adres, geboortedatum en betalingsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, via telefonisch contact of middels financiële transacties

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tao-touch.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Tao Touch - by Jacqueline van Mierlo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • Het afhandelen van jouw betaling:

 • Tao Touch - by Jacqueline van Mierlo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij eventueel nodig hebben voor de belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:
Tao Touch - by Jacqueline van Mierlo neemt géén beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tao Touch - by Jacqueline van Mierlo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Tao Touch - by Jacqueline van Mierlo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw gegevens voor de termijn dat je bij ons actief diensten afneemt, tot het moment je ons schriftelijk vraagt om jouw gegevens te verwijderen of wanneer jij je persoonlijk afmeldt voor de ontvangst van onze nieuwsbrief. Indien je enkel informatie opvraagt over onze dienstverlening en verder geen diensten afneemt worden de persoonsgegevens binnen 60 dagen gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Tao Touch - by Jacqueline van Mierlo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld via opgave aan de belastingdienst). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tao Touch - by Jacqueline van Mierlo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. (zie hier de privacy verklaring van onze mailingsdienst Laposta).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Tao Touch - by Jacqueline van Mierlo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tao Touch - by Jacqueline van Mierlo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tao-touch.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Tao Touch - by Jacqueline van Mierlo wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Tao Touch - by Jacqueline van Mierlo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tao-touch.nl

 

Aanmelden via de contactpagina op deze website gaat vanaf nu via een beveiligde SSL pagina en voldoet hiermee aan de nieuwe privacywetgeving.

Nieuwsbrieven

 • Via onze website kan jij je aanmelden voor onze nieuwsbrief.

 • De door jou ingevulde persoonsgegevens (e-mailadres en de eventuele andere velden) worden door ons uitsluitend gebruikt om je onze nieuwsbrieven toe te sturen.

 • Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee jij je direct kunt afmelden. Je zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In elke nieuwsbrief is ook een link opgenomen waarmee je jouw gegevens kunt wijzigen.

 • Bij het afmelden kan het zijn dat jouw gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Mocht je dat willen, dan kunt je ons daarom verzoeken.

 

Disclaimer

 • De op deze website getoonde informatie wordt door Tao Touch by Jacqueline van Mierlo met de grootste zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan.

 • Daarom aanvaardt Tao Touch by Jacqueline van Mierlo geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en onvolledigheid van de informatie op deze website.

 • Het is de gebruiker c.q bezoeker van deze site niet toegestaan om de inhoud van de site te kopiëren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Tao Touch by Jacqueline van Mierlo.

 

Wijzigingen

 • Tao Touch by Jacqueline van Mierlo behoudt te alle tijden het recht het privacybeleid te wijzigen zonder hierover de gebruiker c.q. bezoeker op voorhand te moeten informeren.